Nghiên cứu khoa học

Báo cáo NCKH sinh viên khoa CN Hóa - Thực phẩm lần thứ XV

Ngày 11/12/2010 khoa CN Hóa - Thực phẩm tổ chức báo cáo NCKH sinh viên lần thứ 15 cho sinh viên khóa 2006 chuyên ngành Công nghệ Hóa & Thực phẩm

Hội đồng  báo cáo chia làm 02 tiểu ban:

+ Tiểu ban 1 do báo cáo tại giảng đường F401, Các thành viên của tiểu ban 1:

      1. PGS.TS. Đống Thị Anh Đào - Trưởng tiểu ban

      2. TS. Lê Thị Phú - ủy viên

      3. ThS. Ngô Đình Hoàng Diểm - ủy viên

     4. ThS. Nguyễn Hồng Khôi Nguyên - ủy viên

+ Tiểu ban 2 báo cáo tại giảng đường F201. Các thành viên của tiểu ban 2:

     1. PGS.TS. Phan Thanh Sơn Nam - Trưởng tiểu ban

     2. TS. Lê Thị Hồng Nhan - ủy viên

     3. TS. Lê Thành Dũng - ủy viên

    4. TS. Nguyễn Thị Phương Phong - ủy viên

    5. ThS. Cao Văn Dư - ủy viên

    6. ThS. Hoàng Minh Hảo - ủy viên

Buổi báo cáo đã diễn ra thành công tốt đẹp

Một số hình ảnh của buổi báo cáo

Báo cáo tại tiểu ban 1
Các Thầy Cô  - thành viên của tiểu ban 1

 

Sinh viên báo cáo

 

Sinh viên Báo cáo tại tiểu ban 2

 

Các Thầy Cô - thành viên tiểu ban 2

 

Sinh viên báo cáo tiểu ban 2

 

Hình Poster tại buổi báo cáo

 

Các sản phẩm NCKH của sinh viên

 

Sản phẩm NCKH của sinh viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        214,995       1/169