Nghiên cứu khoa học

Fabrication and Characterization of Graphene/Graphene Oxide-Based Poly(vinyl alcohol) Nanocomposite Membranes

Bài báo khoa học về việc tính chất của Graphen/Graphen Oxit.

Fabrication and Characterization of Graphene/Graphene Oxide-Based Poly(vinyl alcohol) Nanocomposite Membranes

Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long, Đặng Thị Minh Kiều, Lý Tấn Nhiệm

Link download: /Data/News/99/files/art_3A10_1007_2Fs11664_015_4281_8.pdf

Link source: https://link.springer.com/article/10.1007/s11664-015-4281-8

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

bài báo khoa học, nghiên cứu, graphen


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        215,007       1/169