Biểu mẫu

TB đến sinh viên "V/v sử dụng trang ME để cập nhật thông báo và tin tức từ nhà trường và Khoa"

Khoa Kỹ thuật Hóa và Môi trường xin thông báo đến tất cả sinh viên các khóa với nội dung như sau:

Nhà trường đã bắt đầu sử dụng trang ME (https://app.lhu.edu.vn/?logout=true)  để cho sinh viên đăng nhập với mã số và password của riêng sinh viên.

Vì vậy, tất cả các sinh viên vui lòng sử dụng trang ME để xem, cập nhật thông tin.

Cám ơn sự hợp tác.